Home / Sektörler

Sektörler

 • Atıl durumdaki gayrimenkuller için proje geliştirme ve bu projelere göre verimlilik ve fizibilite analizleri.
 • Tahsili gecikmiş kamu alacaklarının tahsil edilmesi için ; borçlu ile anlaşarak borcun vadelendirilmesinde teminat olarak alınacak yada ilgili icra yoluyla satışına geçilecek gayrimenkulün değer tespiti.
 • 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 8. Maddesi kapsamında, kamulaştırma çalışmalarına esas teşkil eden gayrimenkul değerleme raporlarının düzenlenmesi.
 • Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu madde 17 kapsamındaki, koruma amaçlı imar planları nedeniyle yapılacak aktarım işlemlerinde kullanılmak üzere yapılacak rayiç değer denkleştirmeleri.
 • Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi hakkındaki 4706 sayılı kanunun 7. Maddesi kapsamında; hazineye ait taşınmazların satışı, kiralanması, tahsisi ve sınırlı ayni hak tesislerinde, rayiç bedel tespit edilmesi.
 • Proje ile değerlendirilecek gayrimenkullerde “en uygun ve en verimli” projenin seçilmesine yönelik yapılacak; ihale süreci oluşturma ve proje değerlendirme çalışmaları.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca satın alınacak veya kamuya ait satılacak gayrimenkullerin piyasa rayiç değer tespitleri.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanacak veya kamuya ait kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespitleri.
 • Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili, kamu kuruluşları ve belediyeler adına yapılan gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemeleri,
 • Kentsel dönüşüm projelerini yönetmek, matematiksel paylaşım modellemelerini oluşturmak ve yapılmasını sağlamak.
 • Gayrimenkuller ile bunlara bağlı hak ve faydalardaki vergi matrahlarının tespiti için yapılan değerleme çalışmaları.
 • Kamu malları değerlemesi ve Kamu tahsis hakları değerlemesi,
 • Yatırım projeleri için finansman analizleri, proje fizibilite analizleri.
 • Satışa sunulan gayrimenkullerin günün rayicine göre değer tespiti.
 • Teminat olarak alınacak gayrimenkul ipotekleri için değer tespiti.
 • Gayrimenkuller ve buna bağlı hakların hukuki durum analizleri.
 • Gayrimenkullerin hukuki durumlarında ortaya çıkan kanuna ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve bunların gayrimenkul değerine etkilerinin tespiti.
 • Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması.
 • En iyi ve En verimli kullanım analizleri.
 • Daha önce ekspertiz raporu tanzim edilen gayrimenkullerin üzerinde bir yıl geçmesini müteakip mukayeseli ekspertiz raporu.
 • Tahsili gecikmiş alacaklara intikal etmiş firmalarla ilgili icra yoluyla satışına geçilecek gayrimenkulün satış öncesi değer tespiti Gayrimenkulün tapu kayıtları, kadastro ve imar durumları ve diğer kanuni mükellefiyetleri incelemesi.
 • Problemli gayrimenkul için durum tespit raporu ya da görüş raporu düzenleme.
 • Sermaye Piyasası Kanunun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakların teminatı olan gayrimenkullerin belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri.
 • Portföyde yer alan gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin alım veya satımı amacıyla değer tespiti.
 • Kiralama ve leasing işlemlerine konu olan gayrimenkullerin değerinin belirlenmesi.
 • Kurumlar Vergisi Kanunu 13. Madde de açıklanan Transfer Fiyatlandırılması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı kapsamında olan, Ortaklar tarafından şirket sermayesine konulacak, şirkete satılacak yada şirkete kiralanacak gayrimenkullerin, transfer fiyatlandırmasının piyasa rayiç değerlerinde olup olmadığının ve emsallere uygunluk ilkesini sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi için yapılan değerleme çalışmaları
 • Şirketler tarafından satışa sunulan ya da satın alınacak olan gayrimenkuller için günün rayicine göre değer tespitleri
 • Şirket portfoyündeki gayrimenkuller için En iyi ve En verimli kullanım analizleri
 • Kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespitleri
 • Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan; (TMS 16) “ Maddi duran varlıklara ilişkin”  (TMS 17) “ Kiralama işlemlerine ilişkin” (TMS 36) “ Varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin” (TMS 38) “Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin” (TMS 40) “ Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin” Tebliğler kapsamında yapılan emsal ve piyasa rayiç değer tespitleri
 • Ortaklık portföyünde yer alan ve yıl içerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yılsonu değerlerinin tespiti
 • Muhasebe kayıtlarında demirbaş olarak bulunan ancak amortisman nedeniyle defter değerleri olmayan her türlü makine ve techizat için piyasadaki ikinci el veya hurda değer tespitleri
 • Şirket birleşme, devir ve ele geçirmelerde şirket aktifinde bulunan gayrimenkullerin değerlerinin tespiti
 • Portföyde bulunan atıl durumdaki gayrimenkuller için proje geliştirme ve bu projelere göre verimlilik ve fizibilite analizleri
 • Portföyde yer alan gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin alım veya satımı amacıyla değer tespiti
 • Portföyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi amacıyla değer tespiti
 • Portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması nedeniyle değer tespiti
 • Ortaklık portföyünde yer alan ve yıl içerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yıl sonu değerlerinin tespiti
 • Hisse senetleri borsada işlem gören tüm şirketlerin, aktif toplamının %10`unu aşan varlık transferleri ; gayrimenkul alım ve satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete ayni sermaye olarak koymaları halinde zorunlu yapılması gereken değerleme hizmetleri
 • Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının; portföyde yer alan gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin alım veya satımı, portföyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi, kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması, portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması, gayrimenkul ipoteği kabul edilmesi, gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için, yasal prosedüre uyulduğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit edilmesi
 • Ortaklık portföyünde yer alan ve yıl içerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yılsonu değerlerinin tespiti
 • Ortaklığa aynî sermaye konulması, Gayrimenkule dayalı menkul kıymet ihraçlarında ve gayrimenkul portföyü yöneten yatırım kuruluşlarında portföyde bulunan gayrimenkullerin değerlerinin belirlenmesi, İsim hakkı, Marka değeri, Kullanım hakkı, Lisans, Şerefiye gibi maddi olmayan duran varlıkların değerlemeleri

Yatırım projeleri için fizibilite ve getiri analizleri

Satışa sunulan yada satın alınacak gayrimenkullerin günün rayicine göre değer tespiti

Gayrimenkul ve buna bağlı hak ve faydaların sigorta işlemlerine esas olan değerlerinin tespiti, (ön ekspertiz)

Teminat olarak alınacak gayrimenkul ipotekleri için değer tespiti

Gayrimenkuller ve buna bağlı hakların hukuki durum analizleri

Gayrimenkullerin hukuki durumlarında ortaya çıkan kanuna ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve bunların gayrimenkul değerine etkilerinin tespiti

Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması

En iyi ve En verimli kullanım analizleri

Kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespiti

Tahsili gecikmiş alacaklara intikal etmiş firmalarla ilgili icra yoluyla satışına geçilecek gayrimenkulün satış öncesi değer tespiti

Gayrimenkulün tapu kayıtları, kadastro ve imar durumları ve diğer kanuni mükellefiyetleri incelemesi

Problemli gayrimenkul için durum tespit raporu ya da görüş raporu düzenleme

Kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması için değer tespiti

Gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için, yasal prosedüre uyulduğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit edilmesi

Gayrimenkul açık artırma yada tasfiye satışları için değer tespitleri

Veraset intikaliyle gelen gayrimenkullerin özellikleri ve piyasa koşullarına göre eşit olarak paylaşımı için yapılan değer ve hukuki durum tespitleri

İsim hakkı, Marka değeri, Kullanım hakkı, Lisans, Şerefiye gibi maddi olmayan duran varlıkların değerlemeleri

 • Ülkemizde yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcılar için Gayrimenkul danışmanlık hizmetleri
 • Yatırım için gerekli nitelikleri sağlayan arazilerin seçim süreçlerinde; Gayrimenkuller için durum tespit araştırmaları, karşılaşılan teknik yada hukuki sorunların analizleri, ortaya çıkan kanuna ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi, bunların gayrimenkul değerine etkilerinin tespiti ve ülkemizdeki sistem içerisinde çözüm önerileri
 • Yatırım amaçlı ihtiyaç duyulan gayrimenkuller için gerekli kriterlerin oluşturulması ve yatırımın gerektirdiği özelliklere yönelik yer seçimi
 • Proje geliştirme
 • Geliştirilen projeler için uygulanabilirlik-fizibilite analizleri
 • Gayrimenkul projelerinde tapu kayıtları, kadastro ve imar durumları ve diğer kanuni mükellefiyetleri incelemesi, varsa problemli unsurların giderilmesi için durum tespit raporu ya da görüş raporu düzenleme
 • Yatırım amaçlı gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin alım-satımı yada kiralanması amacıyla değer tespiti
 • Gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için, imar durumu, yasal prosedüre uygunluğu ve gerekli belgelerin tam ve doğru olduğunun tespit edilmesi
 • Proje ile değerlendirilecek gayrimenkullerde “en uygun ve en verimli” projenin seçilmesine yönelik yapılacak; ihale süreci oluşturma, proje değerlendirme ve proje seçme çalışmaları, Projedeki gayrimenkullerin tipi, projenin yer seçimi, satış süreci, projenin kent dokusuna, sosyo-ekonomik yapıya uygunluğu ve varsa talebi yaratan bölgesel özellikler hakkında piyasa araştırması

Gayrimenkullerin giderek çeşitlendiği günümüz koşullarında, bireysel yatırımcılar, gerek kullanım gerekse yatırım amaçlı gayrimenkul ilişkilerinde, profesyonel hizmet almaya daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Bu hizmet kimi zaman alınacak gayrimenkulün gerçek fiyatının yada kira bedelinin tespiti, kimi zaman da gayrimenkulün projesine, hukuki gerekliliklerine uygun olup olmadığının tespiti şeklinde olabilmektedir. Bireysel yatırımcılar, gayrimenkul konusunda bilinçli davranabilmeleri ve her değişkenin farkında olan, objektif alıcı olabilmeleri için, gayrimenkul ve projesi hakkında, her türlü teknik yada hukuki bilgiye sahip olmalılar. Şirketimiz bireysel yatırımcılara, yakın gelecekte daha da önem kazanacak gayrimenkul yatırımlarının, risk ve bilinmezlikleri konusunda bağımsız ve tarafsız olarak, aşağıda detayları bulunan konularda rehberlik etmektedir:

 • Piyasa rayiç satış yada kira değer tespitleri
 • Proje ve gerekli yasal mevzuata uygunluk tespitleri
 • Kullanım yada yatırım amacına uygun gayrimenkul tespitleri
 • Gayrimenkullerin değerlendirilmesinde öneri ve danışmanlık
 • Veraset intikali yoluyla edinilen gayrimenkullerin hak sahipleri arasında adilce paylaşımı için değer tespitleri yapılarak, paylaşım modeli hazırlanması
 • Satışa sunulan yada satın alınacak gayrimenkullerin günün rayicine göre değer tespiti
 • Kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespiti
 • Gayrimenkulün tapu kayıtları, kadastro ve imar durumları ve diğer kanuni mükellefiyetleri incelemesi
 • Gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için, yasal prosedüre uyulduğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit edilmesi
 • Kat karşılığı yapılacak gayrimenkul projelerinde oran ve değer tespitleri
 • 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu`nun 12. Maddesi kapsamındaki; mülhak, cemaat, esnaf vakıfları ile yeni vakıfların sonradan iktisap ettikleri mal ve hakları, vakıf yetkili organının kararı ile daha yararlı olanları ile değiştirilebilmesi veya paraya çevrilebilmesi amacıyla yapılan gayrimenkul değerlemeleri
 • Proje ile değerlendirilecek gayrimenkullerde “en uygun ve en verimli projenin seçilmesine yönelik yapılacak; ihale süreci oluşturma ve proje değerlendirme çalışmaları